SZKOLENIA BHP

Przeprowadzamy wszystkie szkolenia BHP wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki dobremu wyposażeniu i pełnej mobilności szkolenia prowadzimy w dowolnie wybranej formie (kurs, seminarium, samokształcenie kierowane), miejscu i czasie. Zapewniamy pełne wyposażenie tj. rzutnik multimedialny, ekran, przenośny system nagłośnieniowy, fantomy do pierwszej pomocy (fantom osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia) oraz materiały szkoleniowe z przykładami realnych sytuacji.

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
  1. szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.
Szkolenie wstępne należy uzupełnić odpowiednim szkoleniem okresowym w terminie:

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innymi osobami kierującymi pracownikami, w szczególności kierownikami, mistrzami i brygadzistami powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno- biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust.2 pkt 5 Rozporządzenia

Szkolenie okresowe pracowników nieuwzględnionych bezpośrednio w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP, ale których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.    

Z naszych usług korzystają:

NORMA-M
UL. WICHROWA 19
38-350 BOBOWA
NIP: 645-218-73-59
tel. 512 332 567
e-mail: biuro@norma-m.pl